Petrovska, Sonja, & Snezana Stavreva-Veselinovska. " Ставовите на студентите од педагошкиот факултет - Штип за квалитетот на моделот за практично оспособување на студентите/идни наставници." Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice [Online], 7.11 (2010): pp.81-97. Web. 6 Aug. 2020