Блумова таксономија на воспитно-образовните цели

  • Irena Kitanova

Abstract

ЗНАЕЊЕ Може да препознае и да се сети на термини, факти, симболи... РАЗБИРАЊЕ Може да ја разбере основната идеја во она што го чул, видел или прочитал. Може со свои зборови да ги изнесе разбраните идеи... ПРИМЕНА Ги користи информациите да реши нов проблем, да ги поврзе со претходното искуство, да предвиди исход од активноста. АНАЛИЗА Ја разбира идејата или поимот на неговите составни делови. Може да идентификува релации меѓу елементите, причините и последиците, сличностите и разликите. СИНТЕЗА Може да поврзе елементи на нов оригинален начин. Прави структури што не ги знаел, комбинира поситни информации во генерализации или заклучоци. ЕВАЛВАЦИЈА Искажува инфорнирани судови за вредноста на идеите или материјалот. Користи стандарди и критериуми да ги поддржи гледиштата.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
KITANOVA, Irena. Блумова таксономија на воспитно-образовните цели. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 6, n. 10, p. pp.129-133, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/222>. Date accessed: 06 aug. 2020.