Дилеми по прашањето дали работното и политехничкото воспитание претставуваат наставен предмет или принцип

  • Emilija Petrova Gorgeva
  • Snezana Kirova

Abstract

Еден од клучните проблеми на теоријата на работното и
политехничкото воспитание е прашањето за позицијата на ова воспитно подрачје во воспитно-образовниот прицес, т.е. прашањето за тоа дали работното и политехничкото воспитание е и може да се реализира преку посебен наставен предмет или тоа претставува наставен принцип кој се остварува во наставата од другите наставни предмети, а посебно од природната група на предмет и математиката, или пак претставува воспитен принцип кој треба да се остварува во целокупниот воспитно- образовен процес.
Published
Oct 24, 2013
How to Cite
PETROVA GORGEVA, Emilija; KIROVA, Snezana. Дилеми по прашањето дали работното и политехничкото воспитание претставуваат наставен предмет или принцип. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 8, n. 12, p. pp. 29-38, oct. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/666>. Date accessed: 20 sep. 2019.