[1]
Симевска, С., Голомеова, М. and Зенделска, А. 2017. КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ВО ПСОВ - БЕРОВО. Natural Resources and Technology. 11, 11 (Dec. 2017), 101-111.