[1]
Stojanovska, M., Golomeova, M., Golomeov, B., Zendelska, A. and Krstev, A. 2014. Третман на рудничките дренажи од хоризонт 830 во рудник „Саса“ со симулација на анаеробно мочуриште. Natural Resources and Technology. 6, 6 (Feb. 2014).