(1)
Симевска, С.; Голомеова, М.; Зенделска, А. КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ВО ПСОВ - БЕРОВО. NRT 2017, 11, 101-111.