(1)
Panov, Z.; Adjiski, V.; Zendelska, A.; Popovski, R.; Karanakova Stefanovska, R. ОСВРТ КОН ПРИМЕНА НА МАТЕМАТИЧКО – МОДЕЛИСКИ ПРИСТАПИ ПРИ ГЕОМЕХАНИЧКИ ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА. NRT 2020, 14, 27-38.