(1)
Stojanovska, M.; Golomeova, M.; Golomeov, B.; Zendelska, A.; Krstev, A. Третман на рудничките дренажи од хоризонт 830 во рудник „Саса“ со симулација на анаеробно мочуриште. NRT 2014, 6.