(1)
Despot, K.; Sandeva, V. Дизајнерската мисла во полза на лицата со хендикеп. NRT 2014, 8.