Аџиски, В., Десподов, З., Мираковски, Д., & Мијалковски, С. (2017). МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СИМУЛАЦИЈА НА КАМИОНСКИОТ ТРАНСПОРТ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА. Natural Resources and Technology, 11(11), 25-32. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1989