Аџиски, Ванчо, Зоран Десподов, Дејан Мираковски, and Стојанче Мијалковски. 2017. “МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СИМУЛАЦИЈА НА КАМИОНСКИОТ ТРАНСПОРТ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА”. Natural Resources and Technology 11 (11), 25-32. https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1989.