[1]
С. Симевска, М. Голомеова, and А. Зенделска, “КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ВО ПСОВ - БЕРОВО”, NRT, vol. 11, no. 11, pp. 101-111, Dec. 2017.