[1]
M. Stojanovska, M. Golomeova, B. Golomeov, A. Zendelska, and A. Krstev, “Третман на рудничките дренажи од хоризонт 830 во рудник „Саса“ со симулација на анаеробно мочуриште”, NRT, vol. 6, no. 6, Feb. 2014.