[1]
Makarenkova, T. 2018. ВЛИЈАНИЕТО НА ЛИДЕРСТВОТО ВРЗ ИЗВРШУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО. Yearbook - Faculty of Economics. 8, 1 (Sep. 2018), 195-204.