[1]
Paneva, M. 2018. ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЈАТА И ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КРЕИРАЊЕТО НА МЕНАЏМЕНТ СТРАТЕГИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО. Yearbook - Faculty of Economics. 8, 1 (Sep. 2018), 215-226.