[1]
Leseva, M. 2018. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО, НЕГОВИТЕ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО РМ. Yearbook - Faculty of Economics. 8, 1 (Sep. 2018), 237-244.