[1]
Miceski, T. and Stojovska, N. 2020. ПОЗНАВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КАКО КЛУЧЕН ЧЕКОР ВО ФОРМУЛИРАЊЕ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА. Yearbook - Faculty of Economics. 5, 1 (Dec. 2020), 127-137.