[1]
Mustenikov, B. and Miceski, T. 2020. УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ, СО ОСВРТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ. Yearbook - Faculty of Economics. 15, 1 (Dec. 2020), 25-41.