[1]
Sofijanova, E. and Gruevski, I. 2020. ВРЕМЕТО, ТРОШОЦИТЕ И ПЕРФОРМАНСИТЕ – РЕЛЕВАНТНИ СИСТЕМИ ВО МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРОЕКТИ . Yearbook - Faculty of Economics. 21, 1 (Dec. 2020), 15-20.