[1]
Zezova, S., Janevski, A., Jordeva, S. and Golomeova-Longurova, S. 2020. ВАЖНОСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ЗА ЕКОНОМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Economics. 21, 1 (Dec. 2020), 63-71.