(1)
Gorgieva-Trajkovska, O. ФИНАНСИСКАТА РАЦИО АНАЛИЗА – ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ. YFE 2018, 8, 19-26.