(1)
Mustenikov, B.; Miceski, T. УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ, СО ОСВРТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ. YFE 2020, 15, 25-41.