(1)
Ilievska, S.; Miceski, T. ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ. YFE 2020, 15, 119-137.