(1)
Sofijanova, E.; Gruevski, I. ВРЕМЕТО, ТРОШОЦИТЕ И ПЕРФОРМАНСИТЕ – РЕЛЕВАНТНИ СИСТЕМИ ВО МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРОЕКТИ . YFE 2020, 21, 15-20.