(1)
Golomeova, S.; Andronikov, D.; Zezova, S.; Mojsov, K. КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО ВО РАЗЛИЧЕН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД. YFE 2020, 21, 53-61.