(1)
Zezova, S.; Janevski, A.; Jordeva, S.; Golomeova-Longurova, S. ВАЖНОСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ЗА ЕКОНОМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. YFE 2020, 21, 63-71.