Paneva, M. (2018). ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЈАТА И ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КРЕИРАЊЕТО НА МЕНАЏМЕНТ СТРАТЕГИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО. Yearbook - Faculty of Economics, 8(1), 215-226. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2444