Leseva, M. (2018). ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО, НЕГОВИТЕ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО РМ. Yearbook - Faculty of Economics, 8(1), 237-244. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2446