Micev, S., & Miceski, T. (2020). УЛОГАТА НА МЕНАЏЕРОТ ВО ПОДИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕНАЏМЕНТОТ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА ПРАВИЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА. Yearbook - Faculty of Economics, 18(2), 115-125. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3419