GRUEVSKI, I. ПОЛИТИКАТА НА ДЕВИЗНИОТ КУРС ВО УСЛОВИ НА ФИКСЕН РЕЖИМ ПРИ НЕГОВОТО ФОРМИРАЊЕ. Yearbook - Faculty of Economics, v. 1, n. 1, p. 179-194, 11 Sep. 2018.