MAKARENKOVA, T. ВЛИЈАНИЕТО НА ЛИДЕРСТВОТО ВРЗ ИЗВРШУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО. Yearbook - Faculty of Economics, v. 8, n. 1, p. 195-204, 12 Sep. 2018.