PANEVA, M. ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЈАТА И ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КРЕИРАЊЕТО НА МЕНАЏМЕНТ СТРАТЕГИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО. Yearbook - Faculty of Economics, v. 8, n. 1, p. 215-226, 12 Sep. 2018.