LESEVA, M. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО, НЕГОВИТЕ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО РМ. Yearbook - Faculty of Economics, v. 8, n. 1, p. 237-244, 12 Sep. 2018.