MUSTENIKOV, B.; MICESKI, T. УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ, СО ОСВРТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ. Yearbook - Faculty of Economics, v. 15, n. 1, p. 25-41, 20 Dec. 2020.