ILIEVSKA, S.; MICESKI, T. ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ. Yearbook - Faculty of Economics, v. 15, n. 1, p. 119-137, 20 Dec. 2020.