SOFIJANOVA, E.; GRUEVSKI, I. ВРЕМЕТО, ТРОШОЦИТЕ И ПЕРФОРМАНСИТЕ – РЕЛЕВАНТНИ СИСТЕМИ ВО МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРОЕКТИ . Yearbook - Faculty of Economics, v. 21, n. 1, p. 15-20, 20 Dec. 2020.