ZEZOVA, S.; JANEVSKI, A.; JORDEVA, S.; GOLOMEOVA-LONGUROVA, S. ВАЖНОСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ЗА ЕКОНОМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Economics, v. 21, n. 1, p. 63-71, 20 Dec. 2020.