Paneva, Marina. 2018. “ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЈАТА И ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КРЕИРАЊЕТО НА МЕНАЏМЕНТ СТРАТЕГИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО”. Yearbook - Faculty of Economics 8 (1), 215-26. https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2444.