Leseva, Maja. 2018. “ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО, НЕГОВИТЕ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО РМ”. Yearbook - Faculty of Economics 8 (1), 237-44. https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2446.