Miceski, Trajko, and Natasa Stojovska. 2020. “ПОЗНАВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КАКО КЛУЧЕН ЧЕКОР ВО ФОРМУЛИРАЊЕ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА”. Yearbook - Faculty of Economics 5 (1), 127-37. https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3815.