Ilievska, Suzana, and Trajko Miceski. 2020. “ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ”. Yearbook - Faculty of Economics 15 (1), 119-37. https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3915.