Paneva, M. (2018) “ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЈАТА И ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КРЕИРАЊЕТО НА МЕНАЏМЕНТ СТРАТЕГИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО”, Yearbook - Faculty of Economics, 8(1), pp. 215-226. Available at: https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2444 (Accessed: 18January2022).