Micev, S. and Miceski, T. (2020) “УЛОГАТА НА МЕНАЏЕРОТ ВО ПОДИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕНАЏМЕНТОТ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА ПРАВИЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА”, Yearbook - Faculty of Economics, 18(2), pp. 115-125. Available at: https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3419 (Accessed: 26October2021).