[1]
J. Dimitrova, “ПОРТФОЛИО АНАЛИЗА – АЛАТКА ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА РИЗИКОТ ПРИ ИНВЕСТИРАЊЕТО”, YFE, vol. 4, no. 1, pp. 95-107, May 2017.