[1]
O. Gorgieva-Trajkovska, “ФИНАНСИСКАТА РАЦИО АНАЛИЗА – ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ”, YFE, vol. 8, no. 1, pp. 19-26, Sep. 2018.