[1]
T. Makarenkova, “ВЛИЈАНИЕТО НА ЛИДЕРСТВОТО ВРЗ ИЗВРШУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО”, YFE, vol. 8, no. 1, pp. 195-204, Sep. 2018.