[1]
E. Miteva Kacarski and K. Cabuleva, “ВЛИЈАНИЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА „ДОБРОВОЛНО” ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ВРЗ ГЛОБАЛНИТЕ ТРГОВСКИ ТЕКОВИ”, YFE, vol. 5, no. 1, pp. 63-70, Dec. 2020.