[1]
G. Ristov and T. Miceski, “УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ”, YFE, vol. 15, no. 1, pp. 63-77, Dec. 2020.