[1]
S. Ilievska and T. Miceski, “ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ”, YFE, vol. 15, no. 1, pp. 119-137, Dec. 2020.