[1]
E. Sofijanova and I. Gruevski, “ВРЕМЕТО, ТРОШОЦИТЕ И ПЕРФОРМАНСИТЕ – РЕЛЕВАНТНИ СИСТЕМИ ВО МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРОЕКТИ ”, YFE, vol. 21, no. 1, pp. 15-20, Dec. 2020.